Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli

O przedszkolu

 

 

 

 

 

 


 

 

Charakterystyka przedszkola

 

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stalowa Wola. Placówka rozpoczęła swoją działalność w marcu 1978r.

W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Obiekt jest usytuowany w centrum miasta, ale też w miejscu zacisznym - osiedle mieszkaniowe, posiada duży parking samochodowy.

Budynek przystosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Przestronne, słoneczne, dobrze wyposażone sale, tworzą przestrzeń przyjazną dzieciom.

Duży plac zabaw pozwala na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem wychowanków czuwa cały personel naszej placówki.

Przedszkole jest szeroko otwarte nie tylko na potrzeby dzieci, ale uwzględnia potrzeby i oczekiwania rodziców. Dlatego też od 1999 r. został wydłużony czas pracy przedszkola do godziny 1800 (jest to jedyna w mieście taka placówka).

Naszą mocną stroną jest organizowanie atrakcyjnych wycieczek autokarowych dla dzieci i rodziców.

Promujemy zdrowie i właściwe nawyki żywieniowe oraz zajęcia z języka angielskiego.

 

 

      

 

Misja przedszkola

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspokaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. 

 

Wizja przedszkola

 1. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. 
 2. Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła     i pracy zespołowej. 
 3. Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.
 4. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka oraz jego sytuację społeczną poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych odpowiednich do potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci               i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka.
 5. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego             i zmierzają do wyzwalania ciekawości i aktywności dzieci. Są to m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia.
 6. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole–dom i doskonali formy tej współpracy. Organizujemy w ramach integracji       z rodzicami wycieczki autokarowe  do różnych miejsc w naszej okolicy.
 7. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
 8. Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi,   a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji.
 9. Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu.

 

 

Realizacja koncepcji odbywa się poprzez:

• uwzględnianie jej założeń i priorytetów w planach pracy na kolejny rok z wykorzystaniem wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

• codzienną, planową pracę z dziećmi na zajęciach w ramach której realizowana jest podstawa programowa,

• współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym tj. organizowanie imprez, uroczystości, spotkań z ciekawymi ludźmi, organizowanie wycieczek autokarowych wspólnie z rodzicami w rożne ciekawie miejsca w okolicy miasta,

• udział dzieci w konkursach, akcjach charytatywnych, warsztatach tematycznych, teatrzyków,

• stosowanie przez różnorodnych metod i form pracy,

• pomoc i wspieranie rodziców, np. w rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci przekazywaniu informacji                     o dzieciach w tym gotowości szkolnej,

• realizację programów autorskich i projektów z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, czytelnictwa, patriotyzmu, ekologii i języka angielskiego.

 

 

       

     

                        

 

 

 

 

 

 

W zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. zdefiniowano kompetencje kluczowe, jako proces uczenia się przez całe życie w połączeniu z wiedzą, umiejętnościami i postawami odpowiednimi do sytuacji.

Wyróżnia się osiem kompetencji kluczowych:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym
 • porozumiewanie się w językach obcych
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne
 • kompetencje informatyczne
 • umiejętność uczenia się
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • inicjatywność i przedsiębiorczość
 • świadomość i ekspresja kulturalna

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, a w szczególności proces rozwojowy dziecka, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych.

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej kładzie duży nacisk na rozwijanie kluczowych kompetencji.

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA NR 11

”Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.”