Misja i wizja - Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli
To takie proste!
Strona głowna  /  Misja i wizja
Misja i wizja
 

Misja przedszkola

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspokaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. 

 

Wizja przedszkola

  1. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze.      Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. 
  2. Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw                  i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej. 
  3. Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu           i narodu.
  4. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka oraz jego sytuację społeczną poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych odpowiednich do potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka.
  5. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i zmierzają do wyzwalania ciekawości i aktywności dzieci. Są to m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia.
  6. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych    i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole–dom i doskonali formy tej współpracy. Organizujemy w ramach integracji  z rodzicami wycieczki autokarowe  do różnych miejsc w naszej okolicy.
  7. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
  8. Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji.
  9. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. 
  10. Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań,            a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu.

 

Realizacja koncepcji odbywa się poprzez:

• uwzględnianie jej założeń i priorytetów w planach pracy na kolejny rok z wykorzystaniem wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

• codzienną, planową pracę z dziećmi na zajęciach w ramach której realizowana jest podstawa programowa,

• współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym tj. organizowanie imprez, uroczystości, spotkań z ciekawymi ludźmi, organizowanie wycieczek autokarowych wspólnie z rodzicami w rożne ciekawie miejsca w okolicy miasta,

• udział dzieci w konkursach, akcjach charytatywnych, warsztatach tematycznych, teatrzyków,

• stosowanie przez różnorodnych metod i form pracy,

• pomoc i wspieranie rodziców, np. w rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci przekazywaniu informacji o dzieciach w tym gotowości szkolnej,

• realizację programów autorskich i projektów z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, czytelnictwa,patriotyzmu,ekologii i języka angielskiego.

 

 

 

 MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA NR 11

”Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.”

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-13


Strony www dla przedszkoli